EN FEMINISTISK SYN PÅ SÄKERHET

En feministisk vision om det globala samhället bygger på respekt för alla individers mänskliga rättigheter, säkerhet, möjlighet till aktivt demokratiskt deltagande samt frånvaro av strukturellt förtryck och våld.

Feministiskt initiativ ser därför ett ökat behov att bredda säkerhetsbegreppet och säkerhetspolitiken för att bryta dagens ensidigt militära fokus med förberedelse för krig. Fokus bör istället ligga på mänsklig säkerhet. Med andra ord krävs en övergång från traditionell försvarspolitik till en säkerhetspolitik som innefattar andra samhälleliga insatser med fokus på förtroendeskapande civila åtgärder. Feministiskt initiativs säkerhetspolitik strävar efter att alla människor ska kunna utöva ett aktivt medborgarskap i samhällen med transparenta politiska processer och en representativ politisk församling på alla nivåer.

Traditionellt sett har säkerhetsbegreppet och säkerhetspolitiken styrts av snäva stats- och militära och nationalistiska perspektiv. Säkerhetspolitiken har fokuserat på försvarsmakten och att skydda staten från externa potentiella hot, främst med militära medel. Den traditionella säkerhetspolitiken är patriarkal och bygger på att det är män som med militära medel ska försvara nationen, dess kvinnor och barn. Idag har både synen på säkerhet samt hoten förändrats. De konflikter som förs idag är ofta internkonflikter och regionala konflikter till skillnad från de mellanstatliga krig som militära makter är konstruerade att utkämpa. De underliggande anledningarna till konflikterna överensstämmer sällan med de traditionella hot som de militära organisationerna är utbildade att hantera, vilket gör det omöjligt för dem att effektivt förhindra, förebygga och stoppa konflikter för att skapa fred. Komplexa situationer kräver komplexa svar och Feministiskt initiativ menar därför att militära institutioner som planerar för krigshandlingar varken bör eller kan planera för fred och fredsbyggande insatser. Säkerhet och konfliktförebyggande aktiviteter måste tolkas ur ett bredare perspektiv, vilket i förlängningen innebär att säkerhetsfrågor kommer att beröra ett större antal myndigheter och samhälleliga funktioner.

En feministisk analys av säkerhet utgår från mänsklig säkerhet där hot mot individer och inte stater är centralt. Det handlar om frihet från våld, men även om möjligheten att tillfredsställa människors grundläggande behov genom till exempel mat och sjukvård. Feministiskt initiativ strävar efter att successivt demontera hela den traditionella säkerhetspolitiken som utgår från en nationalstatscentrerad världsbild och istället fokusera på begrepp som exempelvis hållbar fred, kroppslig integritet, människors frihet till aktörskap samt kvinnors, mäns och transpersoners rätt och frihet att vara autonoma individer i livets alla faser och rum.

 

© Copyleft F! Malmö