En feministisk politik

                                      Feministiskt initiativ finns i politiken för att tillföra den saknade dimensionen.


Det handlar om demokrati!

En levande demokrati står under ständig förändring. Makten behöver alltid utmanas av människor som organiserar sig för att föra in nya kunskaper och erfarenheter för att vidga perspektiven. Feministiskt initiativ är en demokratirörelse, vuxen ur gräsrotsrörelser. Vi är en del av en demokratisk process när vi visar hur hierarkiska, rasistiska och patriarkala maktstrukturer står i vägen för såväl mänsklig som samhällelig utveckling.

Liksom andra demokratirörelser bildades Feministiskt initiativ ur behovet av förändring. Den klassiska höger-vänster-skalan i politiken förmår inte att synliggöra alla de maktstrukturer som både begränsar människors individuella rättigheter och hindrar en samhälleligt hållbar utveckling. Ett öppet, jämställt och jämlikt samhälle, fritt från diskriminering, kräver en ny politik som sätter mänskliga rättigheter i fokus. Feministiskt initiativ tillför en analys av de strukturer som fördelar resurser och inflytande ojämställt och ojämlikt i Sverige och i resten av världen.

Mänskliga rättigheter utgår från alla människors lika värde. Dessa rättigheter samt ekologisk och social hållbarhet måste gå före snäva och kortsiktiga ekonomiska intressen. På samma sätt måste mänsklig säkerhet, med individens trygghet i fokus, gå före nationell territoriell säkerhet.

Feministiskt initiativ värnar respekten för varje människa och tror på den öppna handens politik. Vi kopplar ihop individens frihet och rättigheter med strukturell samhällskritik. Vi skapar en ny kultur i politiken där vi definierar makt som något annat än strävan efter kontroll och dominans. Där makt istället betyder självständighet att kunna delta i skapandet av både samhället och sitt eget liv.

Politikens uppgift är att synliggöra och hantera de konflikter som ojämställdhet och ojämlikhet skapar – på demokratisk väg, utan våld. Det betyder demokrati- och samhällsutveckling byggd på kunskap, forskning och fakta. Alla människor är sörjbara och sårbara. Vi föds alla fullständigt beroende av andras omsorg och vi är alla beroende av planetens överlevnad för vår egen överlevnad. Detta är biologiska villkor som inte kan förhandlas bort. Ekonomismen bygger på en förnekelse av dessa grundläggande fakta om vår existens.

Liksom tidigare demokratirörelser genom historien, utmanar Feministiskt initiativ makten och de etablerade partierna. Vi möter motstånd men vi vet att förändring är möjlig. Varje människa har ett egenvärde som inte är kopplat till nytta och kontroll. Kärleken är den största förändringskraften och det är med kärleken som drivkraft vi skapar ett samhälle där alla människors lika värde respekteras.

© Copyleft F! Malmö