Press

0739 – 25 14 82

pressmalmo@feministisktinitiativ.se

Följ oss på Mynewsdesk eller kolla in vårt mediaarkiv.

PRESSMEDELANDEN
27 oktober 2016

Rotation i F! Malmös kommunfullmäktigegrupp

Det glädjande beskedet att vår gruppledare Linda Hiltmann fått tjänsten som politisk rådgivare hos vår EU-parlamentariker Soraya Post i Bryssel ledde i sin tur till det sorgliga beskedet för organisationen att Linda idag behöver lämna sitt uppdrag i Malmö kommunfullmäktige. Linda har under sin tid i kommunfullmäktige fokuserat mycket på Malmö stads roll i mottagandet av människor på flykt.

– Det är ett fantastiskt uppdrag jag haft, att vara politisk rådgivare på Feministiskt initiativs Brysselkontor tar däremot allt mitt fokus och all min energi i anspråk. Jag ser med glädje och förväntan på framtiden för F! Malmö. Nu kan istället nya kunniga, drivande, rosa feminister ta plats i Malmö kommunfullmäktige, säger Linda Hiltmann.

Roterande gruppledarroll

Organisationen arbetar efter ett årsmötesbeslut framledes med ett roterande gruppledarskap där valda ledamöter: ordinarie och ersättare, kommer att få möjlighet att representera gruppen externt. På så sätt hoppas organisationen kunna jämna ut makt och kunskap, göra feminism i praktiken. Först i den rollen är Lisa Rydje som nu även blir ordinarie ledamot. Lisa är Feministiskt initiativs gruppledare i Malmö fram till april 2017.

Organisationen arbetar även med ledamotsväxling där alla ledamöter som vill vara i tjänst ska kunna vara i tjänst på ett möte utan att de ordinarie ledamöterna får förtur. Lisa Rydje har hittills med stor framgång bland annat drivit frågor om hur Malmö stad ska nå de uppsatta miljömålen för år 2020.

– Jag ser mycket fram emot att kunna ta ett ökat ansvar för att driva F!:s politik i Kommunfullmäktige säger Lisa Rydje. Det är en stor utmaning att hitta feministiska former i ett hierarkiskt system och jag är stolt över att företräda det parti som har visioner som dessa för representation och makt avslutar hon.

Vi har också den sorgliga nyheten att meddela, att vår Mitra Seifrabiei som bland annat drev igenom vår första praktiska förändring: att Malmös tjänstepersoner ska benämnas könsneutralt, behöver avsäga sig sitt uppdrag som ledamot av hälsoskäl. Båda avsägelserna annonserades på dagens sammanträde i Malmö kommunfullmäktige.

17 maj 2016

Idag uppmärksammar Feministiskt initiativ Malmö IDAHOT, internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi genom att lämna in en motion tillsammans med Vänsterpartiet Malmö för att tillgängliggöra Malmö stads badanläggningar för transpersoner, intersexuella personer och personer med transbakgrund.

– Idag saknar grupperna praktisk tillgång till kommunens badanläggningar. När det bara ges två alternativ till omklädningsrum och ingen möjlighet att duscha enskilt, utestänger det många intersexuella och transpersoner strukturellt. Det är indirekt diskriminering och det är inte okej, säger Linda Hiltmann Kommunfullmäktigeledamot.

Motionen begär att intersex- och transpersoner ska ha tillgång till att bada inom de ordinarie verksamheterna och att personalen ska utbildas i intersex- och transkompetens för att kunna skapa tryggare rum. Vi tror också att mycket kan göras med de fysiska miljöerna för att tillgodose gruppernas behov. Därför föreslås att Malmö stads tillgänglighetskonsulter får ett utökat uppdrag som även innehåller tillgänglighet på diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet och -uttryck.

Hälsa är en mänsklig rättighet. Rättigheten gäller inte vilken hälsa som helst utan faktiskt den bästa möjliga hälsan. Ett särskilt direktiv finns för att platser som ska bidra till hälsa formas utifrån behoven hos marginaliserade befolkningsgrupper så som intersex- och transpersoner. Sverige har ratificerat konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och har därför en skyldighet att tillgodose bästa hälsa för alla invånare.

Feministiskt initiativ tror att all diskriminering och orättvis behandling hänger samman. Extremistens våld och hatbrott får legitimitet av exempelvis statliga tvångssteriliseringar och kommunal särbehandling. Den ojämlika tillgången till samhället, personlig frihet och hälsa neutraliseras istället för att jämnas ut med aktivt folkhälsoarbete.

– Det här är ett ansvar som Malmö stad har. Vi vet att det är befolkningsgrupper som mår sämre än befolkningen i stort och att många avstår från aktiviteter på grund av otillgänglighet och otrygghet. Jag vill se att Malmö stad tydligt ställer sig på de berörda gruppernas sida och säger att vi ska skapa likvärdig tillgång till hälsa i kommunen, avslutar Linda Hiltmann.

Motionen finns att läsa på F! Malmös sajt.


24 mars 2016

Belöna ansvarstagande och solidaritet!

Kontrapunkt har ålagts ett vite på en halv miljon kronor av Malmö stad. Motiveringen är avsaknaden av bygglov och brister i brandskyddet för akutboendet de driver. Kulturföreningen Kontrapunkt har sedan kommunens kontroversiella vräkning av boplatsen vid Sorgenfri upplåtit en del av sina lokaler som akutboende för fattiga romska EU-medborgare.

Under hösten och vintern har Kontrapunkt varit en av de organisationer som tagit det ansvar som så väl kommunen som staten brustit i att förvalta. Kulturföreningen har varit en viktig del i flyktingmottagandet och ordnat med boende åt de tusentals flyktingar som anlänt till- och passerat genom den kommun som nu hotar med ett vite för sitt engagemang.

I höstas och vintras var föreningens ideella arbete ett ekonomiskt fördelaktigt och välkommet initiativ för Malmö stad. Kontrapunkts insatser har hyllats såväl lokalt som nationellt. I vintras var kultur- och demokratiminister Alice Bah–Kuhnke på besök hos Kontrapunkt och i söndags mottog föreningen utmärkelsen ”Årets inspiration” på Hjärtat av Malmö-galan. Nu har en straffavgift förlagts för den solidariska verksamheten eftersom Stadsbyggnadskontorets utredare gjort bedömningen att verksamheten ”blivit varaktig”.

Knäckfrågan är vad som anses vara ett ”tillfälligt akutboende” och därför inte kräver ansökan om bygglov. Boverket skriver i sina riktlinjer att: ”det är nödvändigt att den som tar lokalen i anspråk gör en bedömning av hur länge den kommer att behöva användas. Finns det inga tecken på att behovet kommer att avta är med andra ord PBL (Plan- och bygglagen) tillämplig från dag ett”.

–Det är alltså i första hand Kontrapunkt som ska bedöma om deras akutboende är av tillfällig karaktär eller inte. Som kommunpolitiker vill jag veta om Malmö stad ställt frågan till Kontrapunkt hur deras bedömning ser ut, eller om kommunen förbehållit sig rätten att tolka åt dem, sade Katerin Mendez kommunfullmäktigeledamot Feministiskt initiativ Malmö.

Feministiskt initiativ Malmö vill att kommunen ser över grunderna för sitt beslut om vitesföreläggande. Vi kräver att Malmö stad värdesätter och legitimerar Kontrapunkts insatser under hösten och vintern. Feministiskt initiativ Malmö vill att kommunen istället för att ta tolkningsföreträde och fälla med teknikaliteter, ska ägna sig åt att stärka föreningens förmåga att även framöver vara den kraft som Malmö kan räkna med.

På kommunfullmäktigesammanträdet 31 mars kommer Katerin Mendez att ställa en ”enkel fråga” om tolkningsföreträdet.

 

29 februari 2016

ERKÄNN GRÄNSPOLITIKENS EFFEKTER!

Vem som berättar och hur vi berättar historien har, som vi vet, avgörande betydelse. På nästa Kommunfullmäktige i Malmö kommer ärendet Tilläggsbudget 2016 Malmö stad med anledning av ny befolkningsprognos att debatteras.

erkänn gränspolitikikens effekterI underlaget står ”Under vintern har tillströmningen av människor på flykt avtagit /…/ Det går inte att med säkerhet säga vad som ligger bakom minskningen, men de nyligen införda ID-kontrollerna samt det kallare vädret kan vara bakomliggande orsaker.”

– Vi vet att regeringens förslag som sammantaget har undergrävt asylrätten byggde på Malmö kommunlednings kommunikation. Det som kommunicerades ut var ett Malmö med andnöd. Därför vill vi att kommunen också tar ansvar för de politiska verkningar som den kommunikationen fått, säger Linda Hiltmann, kommunfullmäktigeledamot för F! Malmö.

I slutet av oktober presenterades migrationsöverenskommelsen med de första förslagen i riktning mot slutna gränser: barn skulle i större utsträckning ”medicinskt” åldersbestämmas, tillfälliga uppehållstillstånd skulle införas och det föreslogs att det skulle bli svårare för familjer att återförenas. Budskapet i denna fientliga signalpolitik gick fram: direkt efter att förslaget presenterades började antalet nya asylärenden minska, enligt migrationsverkets statisktik. Mellan november och december mer än halverades antalet ansökningar. Från 36 726 till 13 872 ansökningar.

Kommunledningen i Malmö efterfrågade snabbhet och krafttag från regeringens håll. Enligt Sydsvenskan lär kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh ha sagt ”För att värna asylrätten måste vi ha kontroll på vem som kommer in i landet” om ID-kontroller på Öresundsbron. Men kontrollerna värnar inte asylrätten. I praktiken innebär det att många personer med asylskäl aldrig kommer in i landet för att få dem prövade.

Vi vet inte hur många det är som vänder vid eller innan Öresund idag. Polisens siffror hålls hemliga och införandet av ID-krav startade en våg av högre murar i andra länder.

Efter årsskiftet minskade antalet nya ansökningar om asyl till en tredjedel av det redan minskade antalet ansökningarna i december. 13 872 blev 4172 ansökningar efter införandet av gränskontroller. Det innebär att antalet ansökningar i januari var ungefär en tiondel antalet asylansökningar i november.

– De variationer som finns under vinterhalvåret andra år är givetvis inte såhär dramatiska. Att inte tydligt stå för orsakssambandet mellan ökad gränskontroll och minskningen av antalet personer som kommer till Malmö är att förneka den nöd som gör att människor flyr, som om det begränsades av bekvämlighet så som ett par minusgrader avslutar Linda Hiltmann.

Läs även uttalande den 27 februari:

”Feministiskt initiativ Skåne och Feministiskt initiativ Malmö kräver att regeringen tar tillbaka besluten om ID-kontroll, förslagen om tillfälliga uppehållstillstånd samt begränsningarna för familjeåterförening. Vi kräver att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden och öppnar gränserna för alla asylsökande. De som behöver andrum är människor på flykt, inte en av världens starkaste ekonomier. Feministiskt initiativ kommer aldrig kompromissa med asylrätten!”


25 november 2015

BRED SAMLING FÖR AVSKAFFANDE AV VÅLD MOT KVINNOR

Idag den 25 november är Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Detta uppmärksammar vi tillsammans med en rad andra organisationer genom att ordna en ljusmanifestation.

Ljusmanifestationen äger rum på platsen vid triangelstationen/framför Johanneskyrkan i Malmö klockan 18.00. Det kommer att hållas tal och spelas musik.

Medarrangörer

Kvinnorättsförbundet

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet

Malmö Jämställdhetsbyrå

Center for refugee solidarity

Malmö FN-förening

Unga feminister Malmö

Socialdemokraterna Malmö

Feministiskt initiativ i Malmö

Europeiska föreningen för människors utveckling

Miljöpartiet Malmö

Facebookevent

Ljusmanifestation: Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor


6 november 2015

SORAYA POST TILL PROTESTEN VID MALMÖ STADSHUS

Med anledning av avhysningen av de boende på Sorgenfri och den kamp för värdiga liv och boendealternativ som nu är i gång kommer Soraya Post (Fi) på akutbesök till Malmö Stadshus kl 13.30 fredag 6 november. Soraya Post är svensk politiker och ledamot i Europaparlamentet, expert inom mänskliga rättigheter och har länge jobbat särskilt för romers rättigheter.

Den 19 november kommer Malmö kommunfullmäktige att behandla en motion där Katerin Mendez (Fi) yrkar på:

att Malmö stad säkerställer att den strategiska utvecklingsplanen för arbetet mot diskriminering i Malmö även gäller utsatta EU-medborgare.

att likvärdig myndighetsutövning garanteras utsatta EU-medborgare genom att 2 kap 1 § SoL och 4 kap 1 § SoL tolkas som lagen är avsedd, utan undantag. Vilket innebär att Malmö tolkar socialtjänstlagen som ger socialt utsatta EU-medborgare rätt till bistånd med skälig levnadsnivå, på samma villkor som för alla andra som vistas i kommunen.

att Malmö stad i sina arbetsmarknadsåtgärder inkluderar socialt utsatta EU- medborgares arbetslöshet i detta arbete.

att Malmö stad i sina insatser mot hemlöshet inkluderar socialt utsatta EU-medborgares hemlöshet i detta arbete.

att Malmö stad utökar uppsökarverksamhet och information för att säkerställa att utsatta EU-medborgare får möjlighet att ta del av de insatser som redan idag finns till deras förfogande. Bland annat information om hur en skriver in sig i Arbetsförmedlingen.

att Malmö i sin handlingsplan för utsatta EU-medborgare upprättar sovplatser efter det faktiska behovet som finns.

Läs mer:

SVT, Soraya Post: Jag skäms för Sverige

Dagens Arena, Katerin Mendez mfl: Ingen ska frysa ihjäl på våra gator

SVT Rapport, Toktam Jahangiry: Vi har gått tillbaka i historien


1 oktober 2015

F! MALMÖ VILL SKICKA TILLBAKA KOMMUNENS JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING

Feministiskt initiativ Malmö anser att redovisningen av Malmö stads jämställdhetsarbete 2014, som står på Kommunfullmäktiges dagordning idag, är genomförd utan tillräcklig kompetens på området. Därav kommer ett yrkande på återremiss.

Underlaget har stora brister såväl tekniskt som innehållsmässigt. Det spretiga intrycket visar inte tillräcklig respektfullhet inför ämnet. Bristerna finns exempelvis i fokuset på kvantitativ datainsamling och i avsaknaden av analys och åtgärder utifrån den. Mål har satts som inte anses vara praktiskt genomförbara i utvärderingen och en del av underlaget går inte att läsa eftersom det som redovisats är skärmdumpar med rullningsrutor. I Stadskontorets rapport kan en exempelvis läsa “Utbildningen skulle även generera en checklista som skulle kunna användas i framtida arbete. Målet uppnåddes inte främst p.g.a. bristande kompetens hos föreläsarna.”.

– Det känns underligt att säga, men kommunens jämställdhetsarbete verkar inte behöva mer pengar just nu. Det som behövs är att resurserna används på ett mer adekvat sätt. Genuskompetens är inget magiskt, det är till exempel ett vetenskapligt fält där det finns en mängd kompetens som inte kommer invånarna i Malmö stad till gagn idag. Kompetensen vi behöver finns, men gömmer sig sällan bakom de F-skattesedlar som har möjlighet att delta i upphandlingsprocesserna för att genomföra de rapporterade utbildningsinsatserna säger Lisa Rydje, ersättare för Feministiskt initiativ i Malmö kommunfullmäktige.

I redovisningen benämns även Stadskontorets delaktighet och medfinansiering av Nordiskt Forum 2014, ett forum som fått mycket kritik från den civila sektorn för att vara skapat för ekonomiskt privilegierade deltagarorganisationer och ett forum för delaktighet utan verkligt inflytande. Redovisningen nämner inte att satsningen på Nordiskt Forum genererade ett motstånd, som resulterade i ett alternativt forum för stadens intersektionella feministiska rörelser.

– Personer som direkt berörs- och har behov av Malmö stads jämställdhetsarbete har tydligt yttrat kritik. Det är dags att börja ge de berörda tolkningsföreträde, erkännande till kunskapen om sin egen situation och bjuda in till utveckling av arbetet. Vi föreslår att Malmö stad använder de kvarvarande medlen från verksamhetsåret till att ta hjälp från den civila sektorn i granskningen av arbetet som en första åtgärd. Kompetensen finns där, det är bara en fråga om att vilja lyssna avslutar Lisa Rydje.


30 augusti 2015

ADRIAN REPKA NY POLITISK SEKRETERARE FÖR FEMINISTISKT INITIATIV MALMÖ

Inför höstens första kommunfullmäktige tillträder Adrian Repka den nyinstiftade tjänsten som politisk sekreterare för Feministiskt initiativ (Fi) Malmö.

– Vi är mycket glada för att Adrian, med sin gedigna normkritiska kompetens och sin mångåriga transfeministiska antirasistiska aktivism nu kommer att vara en knutpunkt för Fi Malmös politik. Det kommer att få stor betydelse för den politiska utvecklingen i Malmö, säger gruppledare Linda Hiltmann.

Adrian har en utbildningsbakgrund i processutbildningen Kaospiloterna och en fil. kand. från Malmö högskolas Ledarskap och organisation. Adrian har senast arbetat med förebyggande av diskriminering och maktobalanser från den egna verksamheten Jämfota med uppdragsgivare som Lunds universitet, Göteborgs stad, Umeå feministfestival och Diskrimineringsbyrån Uppsala.

– Jag vill skapa förutsättningar för medlemmarna att formulera sin skarpa politik i en feministisk kultur där de vill och kan vara med länge. Genom bra processer och politik som tar utgångspunkt där behoven är som störst visar vi hur vi gör intersektionell, solidarisk feminism i praktiken, säger Adrian Repka.

Just nu fokuseras partigruppens energi på framtiden och tryggheten för de socialt utsatta EU-medborgare som bor i den vräkningshotade boplatsen Sorgenfrilägret och för de asylsökande personer som deltar i tältprotesten utanför Migrationsverket i Jägersro.