Stadgar

STADGAR FÖR FEMINISTISKT INITIATIV MALMÖ

Antagna vid årsmöte 2016-03-20

Föreningens namn och organisationsnummer

Föreningens namn är Feministiskt initiativ Malmö (F!Malmö). Föreningen är registrerad som ideell förening hos skattemyndigheten, med organisationsnummer 802432-7028. Föreningen är en kommunförening i Feministiskt initiativ, vars organisationsnummer är 802422-9497 och en del av F! Skåne, vars organisationsnummer är 802452-5050.

Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Malmö.

Föreningens omfattning

Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i Malmö.

Föreningens ändamål

F! Malmö har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen på kommunal nivå, rörande såväl politiska som organisatoriska frågor.
F! Malmö har till uppgift att sprida information om Feministiskt initiativs politik, att verka för
opinionsbildning och att driva politiska frågor inom kommunen.
F! Malmö ska arbeta med samordning och organisering av det partipolitiska arbetet på kommunal nivå, såväl inom som utanför parlamentarisk församling.
F! Malmö ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de kommunpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller kommunal karaktär.
F! Malmö ska vara ett forum för politisk diskussion medlemmar emellan och fungera som länk för kommunikation mellan kommunens enskilda medlemmar, kommunens medlemsgrupper, regionens avdelning, andra kommunföreningar och den nationella styrelsen för Feministiskt initiativ.
F! Malmö ska arbeta i enlighet med denna stadga, med plattform och stadgar för Feministiskt initiativ, samt med riktlinjer och beslut antagna vid årsmöte.

Medlemskap

Samtliga medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta i Malmö är medlemmar i F! Malmö.
Medlem som utträder ur Feministiskt initiativ utträder samtidigt ur F! Malmö.
Medlem som uteslutits ur Feministiskt initiativ är automatiskt utesluten ur F! Malmö. I väntan på en nationell medlemsavgift som innefattar kommunal medlemsavgift är medlemskap i F!
Malmö gratis för alla medlemmar i Feministiskt initiativ. Medlemmar kan istället uppmanas att lämna bidrag.

Organisation

F! Malmös verksamhet hålls samman av en styrelse. Medlemmar organiserar sig i utskott, arbetsgrupper och medlemsgrupper i samråd med styrelsen.Alla organisationens medlemsgrupper ska skriftligen eller muntligen rapportera till styrelsen inom två veckor efter avslutat möte.
Samtliga medlemsgrupper och styrelsen skall eftersträva att medlemmar ges goda möjligheter att delta möten och aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar. Det ska beaktas att medlemmar med t.ex. föräldraansvar eller funktionsvariation ska kunna delta.
Parlamentariskt initiativ sker i enlighet med Feministiskt initiativs stadgar.
Vid anställning inom F! Malmö är 6 timmars arbetsdag norm.

Föreningens styrelse

F! Malmös styrelse väljs av årsmötet. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs vid varje årsmöte. Styrelsen ska bestå av två ordföranden, kassör, vice kassör och minst tre ordinarie ledamöter, samt valfritt antal suppleanter. Ordförandena, kassör, och vice kassör väljs särskilt av årsmötet. Styrelsen utser inom sig övriga funktioner, med möjlighet att fritt variera period för vilken funktionerna utses. Styrelsens sammansättning bör sträva efter att vara representativ för Malmö kommun.
En reservlista kan, om årsmötet så önskar, skapas av de kandidater som inte blir invalda och som bedöms som lämpliga. Kandidaterna rangordnas efter rösttal.
Ordförande håller samman styrelsens arbete.
Styrelsen ska ha minst 3 protokollförda möten per år.
Kallelse till styrelsemöte ska skickas ut minst 7 dagar i förväg och innehålla förslag till dagordning.
Protokollen ska finnas tillgängliga för medlemmar att ta del av vid begäran.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna deltar i beslutet.

Medlemsgrupper

Medlemmar kan organisera sig i medlemsgrupper utifrån tema eller intresse. Medlemsgruppen ska ha en ansvarig kontaktperson. Initiativ till medlemsgrupper tas av medlemmarna och gruppen ska godkännas av styrelsen. Vid bildandet av medlemsgrupp ska alla berörda medlemmar informeras.

Vakanta styrelseplatser under mandatperiod

Om styrelseledamot eller suppleant avsäger sig sitt uppdrag under mandatperioden kan styrelsen fylla den vakanta platsen med kandidat från reservlista från senaste styrelseval. Kandidaterna ska tillfrågas i den ordning de står på listan.
Om reservlista saknas kan fyllnadsval hållas för att fylla den vakanta platsen. Styrelseledamot eller suppleant kan endast fyllnadsväljas på extra årsmöte. Detta ska då framgå i kallelsen.

Beslutsordning

Fi Malmös kommunpolitiska program ändras och utvecklas vid beslutande medlemsmöte. Övriga beslut i kommunpolitiska frågor fattas i linje med det kommunpolitiska programmet av Kommunfullmäktigegruppen enligt deras arbetsordning. Val av representanter i externa organ samt tillsättning av övriga förtroendeposter fattas av beslutande medlemsmöte eller av styrelsen på basis av beslut av årsmöte. Externa förtroendeposter ska alltid valberedas. Beslut rörande en begränsad del av kommunen kan endast fattas om detta är förankrat hos medlemmar i det aktuella området.

Medlemsmöten

F! Malmö håller vid behov medlemsmöten och medlemsträffar för medlemmarna. För medlemsmöten där beslut fattas ska kallelse skickas till kommunens samtliga medlemmar per e-post. Kallelse till sådant möte ska vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor före mötet. Kallelse till medlemsmöten och medlemsträffar ska även göras i form av annonsering i kalendarier: dels på föreningens egen hemsida, dels i den mån det är möjligt på Feministiskt initiativs (nationella) hemsida.

Årsmöte

F! Malmös högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte ska hållas under perioden 1 januari–31 mars. Kallelse till årsmöte ska skickas till kommunens samtliga medlemmar per e-post. Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra (4)veckor före årsmötet. Kallelse till årsmöte ska även göras i form av annonsering i kalendarier: Dels på föreningens egen hemsida dels i den mån det är möjligt på Feministiskt initiativ (Nationella) hemsida. Detta skall också ske senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse samt eventuella propositioner ska då vara klara och bifogas. I kallelsen ska det tydligt framgå varifrån medlemmar kan ladda ner möteshandlingarna.
Valberedningen beslutar om sista nomineringsdatum och valberedningens förslag tillsammans med övriga nomineringar ska presenteras för medlemmarna senast en (1) vecka innan årsmötet.
Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet och finnas tillgängliga för nedladdning tillsammans med styrelsens svar senast en (1) vecka före årsmötet. Beslut om motioner och andra förslag fattas av årsmötet med enkel majoritet.
Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av två justerare tillikarösträknare
3. Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Föreningens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens årsredovisning, samt revisorernas berättelse
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
9. Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande mandatperiod
10. Motioner och förslag till stadgeändringar
11. Val av styrelsen
12. Val av två revisorer
13. Val av valberedning
14. Övriga val (sammankallande i utskotten, etc)
15. Övriga frågor

Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas på initiativ av föreningens styrelse eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar inlämnar skriftlig begäran om detta.
Kallelse till extra årsmöte skickas per e-post. Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår, 1 januari–31 december.

Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

Stadgeändring

Förslag om ändring i dessa stadgar ska lämnas till årsmötet i form av motion eller proposition. Beslut om
stadgeändring fattas av årsmötet med 2/3 majoritet.

Föreningens upplösning

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av årsmöte med 2/3 majoritet. I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar överföras i första hand till avdelningen F! Skåne och i andra hand den nationella föreningen Feministiskt initiativ.
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone