Stadgar

STADGAR FÖR FEMINISTISKT INITIATIV MALMÖ

Antagna vid årsmöte 2017-04-09

§ 1 Föreningens namn och organisationsnummer *

Föreningens namn är Feministiskt initiativ Malmö (F!Malmö). Föreningen är registrerad som
ideell förening hos skattemyndigheten. Föreningen är
en kommunförening i Feministiskt initiativ och en del av F! Skåne.

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Malmö.

§ 3 Föreningens omfattning

Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i Malmö.

§ 4 Föreningens ändamål

F! Malmö har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen på kommunal nivå, rörande såväl politiska som organisatoriska frågor.
F! Malmö har till uppgift att sprida information om Feministiskt initiativs politik, att verka för opinionsbildning och att driva politiska frågor inom kommunen.

F! Malmö ska arbeta med samordning och organisering av det partipolitiska arbetet på kommunal
nivå, såväl inom som utanför parlamentarisk församling.
F! Malmö ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de kommunpolitiska frågorna, liksom för beslut
i övriga ärenden av lokal eller kommunal karaktär.
F! Malmö ska vara ett forum för politisk diskussion medlemmar emellan och fungera som länk
för kommunikation mellan kommunens enskilda medlemmar, kommunens medlemsgrupper,
regionens avdelning, andra kommunföreningar och den nationella styrelsen för Feministiskt initiativ.
F! Malmö ska arbeta i enlighet med denna stadga, med plattform och stadgar för Feministiskt initiativ, samt med riktlinjer och beslut antagna vid årsmöte.

§ 5 Medlemskap

Samtliga medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta i Malmö är medlemmar i F! Malmö. Medlem som utträder ur Feministiskt initiativ utträder samtidigt ur F! Malmö.
Medlem som uteslutits ur Feministiskt initiativ är automatiskt utesluten ur F! Malmö. I väntan på en nationell medlemsavgift som innefattar kommunal medlemsavgift är medlemskap i F!

Malmö gratis för alla medlemmar i Feministiskt initiativ. Medlemmar kan istället uppmanas att lämna bidrag.  

§ 6 Medlemsengagemang

Medlemmar organiserar sig i utskott, arbetsgrupper och medlemsgrupper i samråd med styrelsen.Alla organisationens medlemsgrupper ska skriftligen eller muntligen rapportera till styrelsen inom två veckor efter avslutat möte.
Samtliga medlemsgrupper och styrelsen skall eftersträva att medlemmar ges goda möjligheter att delta möten och aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar. Det ska beaktas att medlemmar med

t.ex. föräldraansvar eller funktionsvariation ska kunna delta.

Vid anställning inom F! Malmö är 6 timmars arbetsdag norm.

Medlemmar kan organisera sig i medlemsgrupper utifrån tema eller intresse. Medlemsgruppen ska ha
en ansvarig kontaktperson. Initiativ till medlemsgrupper tas av medlemmarna och gruppen ska godkännas av styrelsen. Vid bildandet av medlemsgrupp ska alla berörda medlemmar informeras.

§ 7 Föreningens styrelse

F! Malmös styrelse väljs av årsmötet. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs vid varje årsmöte. “Ordföranden och styrelseledamöter, med undantag av kassör, kan högst sitta två (2) år i följd och kan därefter ej väljas för samma uppdrag igen inom ett (1) år

Styrelsen ska bestå av två ordföranden, kassör, vice kassör och minst tre ordinarie ledamöter, samt valfritt antal suppleanter. Ordförandena, ordförandestöd, kassör, och vice kassör väljs särskilt av årsmötet. Vid en av ordförandens avhopp tillsätts positionen av ordförandestödet. Vid avsägelse eller frånfälle av bägge ordföranden ska extra årsmöte utlysas snarast för att fyllnadsvälja ordföranden, dock inte om det är mindre än två (2) månader till ordinarie årsmöte. Fram till extra årsmöte eller ordinarie årsmöte utser föreningsstyrelsen inom sig en tillfällig ordförande. Vid avsägelse eller frånfälle av övrig ledamot i föreningsstyrelsen under mandatperiod ersätts denna av den kandidat som fick flest röster av de icke invalda kandidaterna vid senaste årsmöte. Om inga icke invalda kandidater önskar tillträda eller inga finns att tillfråga ska styrelsen uppmana valberedningen att efter ett nomineringsförfarande finna ersättare.

Styrelsen utser inom sig övriga funktioner, med möjlighet att fritt variera period för vilken funktionerna utses. Styrelsens sammansättning bör sträva efter att vara representativ för Malmö kommun.
En reservlista kan, om årsmötet så önskar, skapas av de kandidater som inte blir invalda och som bedöms som lämpliga. Kandidaterna rangordnas efter rösttal.

Ordförande håller samman styrelsens arbete.
Styrelsen ska ha minst 3 protokollförda möten per år.
Kallelse till styrelsemöte ska skickas ut minst 7 dagar i förväg och innehålla förslag till dagordning. Protokollen ska finnas tillgängliga för medlemmar att ta del av vid begäran.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna deltar i beslutet.
Styrelsen ska genomgå den nationella utbildningen för styrelseledamöter. I de fall styrelsen har anställda ska de även genomgå en utbildning i arbetsgivaransvar

Om styrelseledamot eller suppleant avsäger sig sitt uppdrag under mandatperioden kan styrelsen fylla den vakanta platsen med kandidat från reservlista från senaste styrelseval. Kandidaterna ska tillfrågas i den ordning de står på listan.
Om reservlista saknas kan fyllnadsval hållas för att fylla den vakanta platsen. Styrelseledamot
eller suppleant kan endast fyllnadsväljas på extra årsmöte. Detta ska då framgå i kallelsen.

§ 8 Förtroendevalda

Alla förtroendevalda ska genomgå partiets studiecirkel i antirasistisk feminism. Denna förväntas slutföras inom fyra (4) månader från det datum de blivit valda. Förtroendevalda ska även tillämpa partiets intersektionella handlingsplan i sitt arbete. Som förtroendevald som ingår i KFG förväntas du även gå på de möten som hålls, både från kommunen samt från KFG. I de fall den förtroendevalda inte kan närvara på möte måste detta meddelas till Gruppföreträdaren. Senast en vecka efter möte utanför KFG ska den förtroendevalda informerat Gruppföreträdaren om mötet. Förtroendevalda som inte har tid att uppfylla sina åtaganden måste lämna sin plats

§ 9 Beslutsordning

Fi Malmös kommunpolitiska program ändras och utvecklas vid beslutande medlemsmöte. Övriga beslut
i kommunpolitiska frågor fattas i linje med det kommunpolitiska programmet
av Kommunfullmäktigegruppen enligt deras arbetsordning. Val av representanter i externa organ samt tillsättning av övriga förtroendeposter ska alltid valberedas samt fattas av ett beslutande medlemsmöte. Om posten som ska tillsättas ingår i Kommunfullmäktigegruppen, KFG, ska KFG meddela valberedningen vad posten innebär samt vilka förmågor personen behöver ha. KFG har mandat att själva tillsätta posten på basis av beslut av årsmöte eller medlemsmöte. Beslut rörande en begränsad del av kommunen kan endast fattas om detta är förankrat hos medlemmar i det aktuella området.

§ 10 Medlemsmöten

F! Malmö håller vid behov medlemsmöten och medlemsträffar för medlemmarna. För medlemsmöten där beslut fattas ska kallelse skickas till kommunens samtliga medlemmar per e-post. Kallelse till sådant möte ska vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor före mötet. Kallelse till medlemsmöten och medlemsträffar ska även göras i form av annonsering i kalendarier: dels på föreningens egen hemsida, dels i den mån det är möjligt på Feministiskt initiativs (nationella) hemsida.

§ 11 Årsmöte

F! Malmös högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte ska hållas under perioden 1 januari–31
mars. Kallelse till årsmöte ska skickas till kommunens samtliga medlemmar per e-post. Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra (4)veckor före årsmötet. Kallelse till årsmöte ska även göras i form av annonsering i kalendarier: Dels på föreningens egen hemsida dels i den mån det
är möjligt på Feministiskt initiativ (Nationella) hemsida. Detta skall också ske senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse samt eventuella propositioner ska då vara klara och bifogas. I kallelsen ska det tydligt framgå varifrån medlemmar kan ladda
ner möteshandlingarna.
Valberedningen beslutar om sista nomineringsdatum och valberedningens förslag tillsammans med
övriga nomineringar ska presenteras för medlemmarna senast en (1) vecka innan årsmötet.
Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet och
finnas tillgängliga för nedladdning tillsammans med styrelsens svar senast en (1) vecka före årsmötet. Beslut om motioner och andra förslag fattas av årsmötet med enkel majoritet.
Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av två justerare tillikarösträknare
3. Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Föreningens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens årsredovisning, samt revisorernas berättelse
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
9. Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande mandatperiod 10. Motioner och förslag till stadgeändringar
11. Val av styrelsen
12. Val av två revisorer
13. Val av valberedning
14. Övriga val (sammankallande i utskotten, etc)
15. Övriga frågor

§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas på initiativ av föreningens styrelse eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar inlämnar skriftlig begäran om detta.
Kallelse till extra årsmöte skickas per e-post. Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

§ 13 Val av ombud till Feministiskt initiativs kongress

Kongressombuden väljs vid medlemsmöte. Ett intersektionell perspektiv ska appliceras. Utöver ombuden väljs ersättare, som blir ombud om någon av ombuden får förhinder att delta vid kongressen. Ersättarna ska rangordnas, och ersätter ombud i ordningsföljd från första ersättare och nedåt. Processen får inte gå emot nationella eller regionala riktlinjer. Rätt att delta vid detta val har alla medlemmar i Feministiskt initiativ Malmö som till det nationella medlemsregistret anmält adress i det aktuella området och som betalt medlemsavgift senaste 14 dagar innan val av kongressombud förrättas. Kallelse ska skickas till organisationens samtliga medlemmar per e-post, eller per post om medlem inte anmält e-postadress. Kallelse ska nå medlemmarna minst tre (3) veckor före valet av ombuden

§ 14 Parlamentariskt initiativ

Kommunförening fattar beslut om att delta i val till kommunfullmäktige. Beslut om parlamentariskt initiativ ska ske på medlemsmöte. Kallelse ska skickas till alla medlemmar i Feministiskt initiativ Malmö som till det nationella medlemsregistret anmält adress i den aktuella kommunen. Kallelse till medlemsmöte ska skickas per e-post, eller per post om medlem inte anmält e- postadress. Kallelse ska nå medlemmarna minst tre (3) veckor före mötet. Rösträtt har den medlem som till det nationella medlemsregistret anmält adress i kommunen, är närvarande på mötet och som senast sju (7) dagar innan mötet erlagt medlemsavgift till föreningen. På mötet ska följande punkter behandlas: Val av mötesordförande samt mötessekreterare Fastställande av röstlängd Val av justerare Beslut om att delta i val Val av valberedning Fastställande av arbetsordning för valberedning Fastställande av tidpunkt för möte där listor till parlamentariskt initiativ fastställs Fastställande av valförfarande på valmötet

§ 15 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår, 1 januari–31 december.

§ 16 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

§ 17 Stadgeändring

Förslag om ändring i dessa stadgar ska lämnas till årsmötet i form av motion eller proposition. Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 18 Föreningens upplösning

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av årsmöte med 2/3 majoritet. I händelse av
föreningens upplösning ska dess tillgångar överföras i första hand till avdelningen F! Skåne och i andra hand den nationella föreningen Feministiskt initiativ.

*Organisationsnr bortklippta ur denna version.