För en feministisk kommunpolitik

tänk om - feministiskt initiativ malmö

Feministiskt initiativ utmanar bilden av Sverige som ett jämställt land som värnar om våra mänskliga rättigheter. Vi vill uppmärksamma och bryta ned de maktstrukturer som genomsyrar hela det svenska samhället och som orsakar allt från köns- och klassklyftor, till rasism och diskriminering. Vårt mål är ett öppet och tryggt samhälle, byggt på förståelse och solidaritet för människor och den värld vi lever i. Vi vill att politiken, från kommun till riksdagsnivå ska genomsyras av ett feministiskt perspektiv och analys – vi vill skapa en politik som leder till jämställdhet och jämlikhet.

Läs F! Malmös kommunpolitiska dokument i sin helhet!

KAPITEL

A. EN FEMINISTISK KOMMUNPOLITIK – B. INVÅNARDEMOKRATI – C. POLITIKENS ORGANISERING – D. KROPPSLIG INTEGRITET OCH SEXUALITET – E. HBTQIA – F. ANTIRASISM – G. STADSBYGGNAD OCH BOSTAD – H. MIGRATIONSPOLITIK OCH FLYKTINGMOTTAGANDE – I. MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING – J. KULTURPOLITIK – K. FUNKTION OCH FUNKTIONALITET – L. BARN OCH UNGDOMAR – M. DJURRÄTT OCH DJURSKYDD – N. EKONOMI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING – O. UTBILDNING – P. OFFENTLIG UPPHANDLING – Q. EN FEMINISTISK SYN PÅ ARBETE

ut-med-rasisterna-in-med-feministernaVALPLATTFORM

Feministiskt initiativ Malmö ska driva en feministisk och antirasistisk kommunpolitik. Vårt mål är ett jämställt och jämlikt samhälle där alla känner sig delaktiga och inkluderade. För att uppnå detta vill vi arbeta aktivt för att synliggöra och motarbeta begränsande strukturer och normer. Vi vill arbeta för ett samhälle där mänskliga värden sätts högre än ekonomiska.

KOMMUNPOLITIK FÖR INVÅNARE, INTE BARA MEDBORGARE

Feministiskt initiativ Malmö vill att kommunen ska ta likvärdigt ansvar för alla sina invånare, oavsett om personen är svensk medborgare, papperslös, asylsökande eller EU-migrant. Den kunskap och de erfarenheter som finns hos de som berörs av och kan frågan måste tas tillvara. F! Malmö vill därför att kommunen stärker samarbetet med grupper och organisationer som arbetar med flykting- och migrationsfrågor och personer som är eller har varit papperslösa, asylsökande eller EU- migranter. På så sätt kan Malmö jobba för en förbättrad livssituation för kommunens alla invånare.

AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK

F! Malmö ska verka för att avgiftsfri kollektivtrafik införs i Malmö kommun. På så vis vill vi arbeta för en mer demokratisk och miljövänlig stad. En avgiftsfri kollektivtrafik knyter samman staden och ger alla dess invånare samma rörelsemöjligheter och blir därför ett viktigt steg i arbetet mot segregation. Detta innebär att alla kollektiva färdmedel måste vara fullt tillgängliga för alla oavsett funktionalitet. Idag ses fortfarande bilismen som norm för utvecklingen av Malmö stad trots att knappt hälften av kommunens invånare har tillgång till en bil. För en hållbar miljö är det nödvändigt att kollektiva transportlösningar, cyklism och fotgängare står i fokus för stadsplaneringen.

ARBETSKRITIK

En feministisk syn på arbete ifrågasätter den rådande synen på arbete som en förutsättning för samhällsdeltagande och försörjning. F! Malmö vill bygga ett samhälle där lönearbete ses som en del av livet, inte hela.

SEX TIMMARS ARBETSDAG

F! Malmö vill verka för en arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag inom den kommunala verksamheten. Detta handlar om att fördela arbetet jämlikt och hälsosamt. Genom en arbetstidsförkortning får vi dessutom mer tid till annat, som att vila, umgås, utveckla andra intressen och samhällsengagemang.

PILOTPROJEKT MED BASINKOMST

Feministisk politik handlar om att frigöra människor från begränsande system och strukturer. F! Malmö vill därför att Malmö kommun gör pilotprojekt med basinkomst. Basinkomst är en villkorslös inkomst utan krav på motprestation som ökar den ekonomiska tryggheten för individen och som lyfter frågan om vad vi arbetar med, och varför.

KOMMUNALRÅD FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

För att Malmö kommun aktivt ska kunna arbeta för mänskliga rättigheter vill F! Malmö att det finns ett ansvarigt kommunalråd för området. Kommunalrådet ska ha som uppdrag att politiskt lyfta hur mänskliga rättigheter är en del av vår vardag och arbeta för att Malmö verkligen uppfyller de mänskliga rättigheter som kommunen har ansvar för. I människorättsmandatet ingår också att politiskt synliggöra hur diskriminering påverkar människors livsvillkor, samt att motverka och arbeta förebyggande mot diskrimineringen.

BOSTAD ÅT ALLA

Rätten till bostad är inskriven i grundlagen och är en mänsklig rättighet. Idag säljs bostäder som vilken vara som helst, vilket medför spekulation, utförsäljning av hyresrätter och uppressade hyresavgifter. Bostadsmarknaden är präglad av patriarkala strukturer, rasism, bristande tillgänglighet och klasskillnader. Feministiskt initiativ ska verka för att Malmö kommun tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen på allvar. Det innebär att bostadsbyggandet inte ska utgå från den mest köpstarka gruppen utan måste inkludera alla – i detta alla finns människor med sämre ekonomiska förutsättningar och människor som idag helt står utanför bostadsmarknaden. En ansvarfull bostadsförsörjning är också att se till att bostäder är tillgängliga för alla oavsett funktionalitet.

Här kan du hitta vår valplattform: Mini-valplattform, 2014

pressmeddelande

F! MALMÖS BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2017

”F! Malmös budgetreservation har en tydlig feministisk och antirasistisk politik som sätter fokus på varje människas rätt att färdas väl genom livet – hela livet.

Även i år driver Fi Malmö att Malmö stad tar fram underlag för en genomgripande analys av rättighetsläget i kommunen, detta för att kunna göra en riktig och rimlig prioritering i hur vi ska inrikta politiken och fördela våra resurser. I vår budgetreservation har vi inga separata punkter för jämställdhet och antirasism – det går istället som en tråd som genom hela vår budget. Det är även så vi föreslå att Malmö stad ska arbeta med dessa frågor i framtiden – de ska helt enkelt vara närvarande vid utformningen av all politik, inom alla politikområden, alltid. I vår skuggbudget 2017 presenterar vi bland annat satsningar för en vardag fri från våld, en minskad ungdomsarbetslöshet, fler bostäder till den grupp som behöver det mest, ett giftfritt Malmö, en tillgänglig stad, invånardemokrati och ett övergripande styrmedel för att säkerställa att ett politiskt hållbarhetsmål aldrig motverkar ett annat. Förslagen vi presenterar i vår skuggbudget idag är alla formulerade efter en tro på en stad som växer, håller, skyddar, lever och lär, men framförallt – efter ett Malmö för alla.”

F! MALMÖS BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2016

”Ordet ekonomi betyder ursprungligen att hushålla med resurser. Det kan ske på olika sätt, men medan patriarkala ekonomiska teorier fokuserar främst på finansiell tillväxt med marknaden och konsumismen som sina viktigaste markörer lyfter den feministiska ekonomin fram helhets- perspektivet.

En feministisk politik grundas på respekt för de miljömässiga och mänskliga resurserna – och hushåller med dem med sikte på att skapa en hållbar utveckling. Ett gott liv på jorden kräver att vi människor samverkar med miljön, naturen och jordens naturtillgångar på ett balanserat och uthålligt sätt.

Feministisk ekonomi utgår från att offentliga budgetar inte är ett neutralt styrinstrument. Tvärtom har staten, kommuner, landsting och regioner stora möjligheter att reducera eller öka, ojämlikheter mellan olika grupper genom budgetens innehåll och inriktning. En feministisk ekonomi uppmärksammar flödet mellan olika samhälls- sektorer och är medveten om att en kortsiktig besparing kan dyka upp som en kostnad i nästa led om inte helheten beaktas – en kostnad som ofta drabbar delar av befolkningen. Indragningar utan helhetsperspektiv och grundläggande genusanalyser har till exempel under senare år främst drabbat kvinnor, äldre och barn.”

Läs hela budgetförslaget.